Ekonomi

OSB ve enerji alanına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM’de.

AK Parti milletvekilleri tarafından imzalanan Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Teklifte, Türk Enerjisi, Nükleer ve Maden Araştırma Enstitüsü (TENMAK) müfettişi kadrosunun, genel ve genelge kapsamındaki kamu idarelerindeki müfettiş, denetçi, müfettiş ve kontrolör ekibi veya görevinin ortasından atanabileceği önerildi. özel bütçe. Bu şekilde atananların sayısı beşi geçemez.

Madencilik faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyulan elektrik enerjisi tüketimini karşılamak üzere kurulacak yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisleri de “altyapı tesisi” kapsamına alınacaktır.

Gümrük vergileri ve bunların ödenmesi nedeniyle tahsil edilen gecikme faizi veya gecikme zammının iadesinde; İadeye konu fazla tahsilatın borçluya ait olması halinde, iade için başvuru tarihi ile başvuru tarihi arasındaki süre için iade edilecek tutar üzerinden yasal faiz oranı üzerinden hesaplanan faizi ile birlikte ödeme yapılacaktır. borçluya borçlu olmadığı takdirde, iade kararının tebliğ tarihine kadar tahsilat yapılır.

“Yeşil OSB” tarifi yasaya eklenecek

Teklifte ayrıca Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) planlama, kuruluş ve kamulaştırma süreçlerinin hızlandırılmasına yönelik düzenlemeler de yer alıyor.

Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’na “Yeşil OSB” tarifi eklenecek. Yeşil OSB; Çevresel, ekonomik, sosyal ve idari açıdan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen kriterler kapsamında Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilen, kaynak ve güç verimliliği, yalın üretim ile öne çıkan OSB’leri kapsayacak. , endüstriyel atık işbirliği ve çevreye duyarlı uygulamalar.

OSB büyüklüğünün yüzde 5’inden az ortak alan oranı; Hizmet ve destek alanlarının oranı OSB büyüklüğünün yüzde 15’ini geçemeyecek.

Mevcut imar planlarında sanayi bölgesi olarak belirlenen yerlerde, planı onaylayan yönetimin görüşü alınarak ilgili temel jeolojik ve jeoteknik etütlerin yapılması şartıyla OSB yer seçimi işlemi yapılmadan OSB alanı sağlamlaştırılacaktır. imar planı.

Yönetmelikte belirtilen kural ve sürelerde yatırım yapmayı taahhüt eden parsel sahipleri, OSB tarafından kamulaştırmasız olarak seçilen alanda barınabilir. Taahhüdü yerine getirmeyenlerin taşınmazları kamulaştırılacaktır.

Büyükşehir belediyesi, il belediyesi, ilçe belediyesi, belde belediyesi, sanayi ve ticaret odası, il özel idaresi veya yatırım izleme ve uyum başkanlığı, ilgili meslek kuruluş ve kuruluşlarının temsilcileri, OSB’nin mevzuata uygun olarak kurulması. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayı ile. yer alabilir. OSB; Kuruluşunda görev alan kurum ve kuruluşların temsilcileri ile vali tarafından imzalanan kuruluş protokolünün onaylanmasının yanı sıra sicile kaydedilerek tüzel kişilik kazanır.

Yeşil OSB projelerine öncelik verilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca OSB olarak sınırları kesinleştirilen alanlarda, OSB tarafından altyapı inşaatı ve tahsisi yapılabileceği gibi, yatırımların gecikmemesi için OSB tarafından yatırım ruhsat ve izinleri de verilebilir. Tezli kamulaştırma kararına istinaden mahkeme tarafından belirlenen taşınmaz bedelinin banka hesabına yatırılması ve tezsiz müsadere kararının verilmesini müteakip.

Yeşil OSB olma yolunda hazırlanan projeler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kredilendirilecek ve öncelikli olarak ödenecek.

Arsa satışları, şeffaflık ilkesi kapsamında, müteşebbis heyetin belirleyeceği ve yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacaktır.

OSB içerisinde parsel tahsisleri şeffaflık kapsamında yapılacak.

OSB tüzel kişiliği, sanayi veya hizmet güçlendirme alanındaki parseller üzerine üst yapı yapabilecek, alt yapı ve üretime başlama taahhüdünü veren katılımcılara parselleri üst yapı ile birlikte kiralayabilecek veya üst yapı ile birlikte satabilecektir. İştirakçiler tesislerini üretim amacıyla bir veya daha fazla kiracıya kiralayabilecekler.

Bedelsiz ve kısmen ücretli parsel tahsisi uygulaması kaldırılacaktır.

OSB içindeki boş ve OSB’ye ait olmayan boş parsellerin kaldırılarak sanayi üretimine katkı sağlamak amacıyla üretime başlamaları veya üretim yapmak isteyen yatırımcılara devretmeleri için mülk sahiplerine 1 yıl süre verilecek. OSB. Süre sonunda yatırım yapılmayan parsellerin OSB tarafından daha önce mülkiyeti devredilenlerin bedelinin OSB adına tescil ettirilmesi şartıyla, tapuda OSB adına tescil edilir, OSB tarafından devredilmeyenler ise kamulaştırılacaktır.

Doğal gaz ihracat ve ithalatına ilişkin hükümler

Kurum, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) taraf olduğu dava ve işlemler ile ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz taleplerinde her türlü yargılama harcı ve teminat verme yükümlülüğünden muaf tutulacak.

İhraç doğal gaz iletim tarifeleri, yurtiçi iletim tarifelerinin getirdiği kısıtlamalara tabi olmayacaktır. EPDK, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görüşünü alarak, yurtiçi iletim tarifelerinden farklı gümrük ve esaslara göre transit iletim tarifeleri ile ihracat iletim tarifelerini belirlemeye yetkili olacaktır.

Hem BOTAŞ hem de özel bölüm tüzel kişiliğine doğal gaz ithalatında özgürlük getirilecek.

EPDK, BOTAŞ’ın ithal edilecek ülke ile doğal gaz ithalat sözleşmesi olup olmadığını, piyasada rekabet ortamının oluşturulması, ithalata yönelik başvurularda sözleşmeler ve ihracat sözleşmelerinden doğan yükümlülükler. olabilmek. Ancak bu kararlar sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG), spot boru gazı ve sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ithalatı için geçerli olmayacak.

Spot boru gazı ithalat miktarı, termin tarihi ve uygulama tekniği Enerji ve Konvansiyonel Kaynaklar Bakanlığı’nın görüşü alınarak EPDK tarafından belirlenecektir.

Arz güvenliği kapsamında ithalat veya ihracat faaliyetinde bulunan tüzel kişilerden alınacak maddi teminatlar ile rekabetin sağlanmasına ilişkin hususlar, bakanlığın görüşü alınarak EPDK tarafından düzenlenecektir.

Teklif ile, BOTAŞ’ın yürüttüğü faaliyetler ayrıştırılıp Doğal Gaz Piyasası Kanunu kararları uyarınca yatay bütünleşik bir tüzel kişilik olarak yeniden yapılandırılıncaya kadar BOTAŞ’ın dikey bütünleşik tüzel kişiliği devam edecektir. BOTAŞ’ın faaliyetlerinin ayrıştırılması ve yeniden yapılandırılması amacıyla kurulacak şirketlerin iş konusu, ticaret unvanı, sermayesi ve ortaklık yapısı ile bu kapsamda yapılacak devir ve benzeri işlemler yönetmelikle düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın izni ile BOTAŞ’ın doğal gaz alım sözleşmelerinde bahis süresi veya sözleşme aşaması yapılabilir. Sözleşme devir işlemleri tamamlanıncaya kadar BOTAŞ, kanunda yer alan pazar payı kısıtlamalarına tabi olmayacaktır. BOTAŞ’ın Hazine garantili yükümlülükleri gizli tutulacaktır.

Pompaj depolamalı hidroelektrik santraller, rezervuar alanı fark etmeksizin Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Sistemi (YEKDEM) ve yerli katkı bedeli esasından yararlanabilecektir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıflara ilişkin taşınmazlar

Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıflara ait taşınmazların uzun vadeli kiraya verilmesine ve kiraya verilmesine karar verilecek.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından, bağımsız değerleme kuruluşlarınca düzenlenecek ekspertiz raporu ile belirlenecek kira bedeli üzerinden, kira payı talep eden kiracı için ekspertiz ücreti ile birlikte üçüncü kişilere kira sözleşmelerinde süre verilmesine izin verilebilir. Belirlenecek yeni kiralama bedeli, mevcut kiralama bedelinden düşük olamaz.

Tarımsal faaliyetler karşılığında yapılacak kiralamalarda kira süresi, tarımsal faaliyetin yatırım maliyeti dikkate alınmak suretiyle Vakıflar Genel Müdürünün onayı ile 20 yıla kadar belirlenebilir. Tarımsal faaliyetler karşılığında kiralama konusunda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapılabilecektir.

Yatırım için uzun vadeli kiralamalar; Tarımsal faaliyet yatırımı ve onarım, inşaat veya onarım karşılığı kiralama modellerinden oluşacaktır.

??????Yatırım karşılığı uzun vadeli kiralama sözleşmelerinde, sözleşme süresi sona ermeden önce yüklenici mevcut koşullar, emsal ve piyasa değerleri dikkate alınarak belirlenecek kira bedelini kabul ettiği takdirde, yıllık kira sözleşmesi sözleşme süresi sonu itibariyle yüklenici ile yapılabilir.

Hazine, büyükşehir belediyesi, belediye ve özel idareler, köy veya diğer kamu tüzel kişileri; Kamu iktisadi teşebbüsleri ile devlet üniversitelerine ait olan vakıf kültür varlıkları mazbut vakfa devredilecektir.

Doğrudan bağışlanan kültür varlıkları, yapılan, tamir edilen veya vakıf bütçesinden ilaveler yapılmak suretiyle bağışlanan kültür varlıkları, vakfın mukaata veya icareteynli taşınmazları da dahil olmak üzere araziler, arazi yoluyla katkıda bulunan kültür varlıkları yok edilmektedir.

Devir, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün talebi üzerine malikin muvafakati olmaksızın tapu müdürlüğünce yapılır.

Rüzgar veya güneş enerjisi üretim tesisleri ile entegre elektrik depolama tesislerinde de yerli katkı fiyatı esası uygulanacaktır.

Şarj şebekesi işletmeciliği lisansı iptal edilen tüzel kişi, bu tüzel kişiliğin yüzde 10 ve daha fazlasına sahip ortakları ile lisans iptal tarihinden önceki 1 yıl içinde istifa edenler dahil yönetim kurulu başkan ve üyeleri görevden alınmayacaktır. lisans iptalini takip eden 3 yıl içinde şarj şebekesi işletmeciliği lisansı alamaz, lisans başvurusunda bulunamaz, lisans başvurusunda bulunan tüzel kişilerde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olamaz ve görev alamazlar. idari konseyler. ???????

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort